Biologisch baggeren

Door het ophopen van voedingsstoffen hebben veel stilstaande waterpartijen op den duur problemen met de waterkwaliteit. Na een verloop van jaren wordt het water troebel, groeien planten minder goed of zijn er bepaalde soorten (bijvoorbeeld algen) die gaan domineren. Nalevering (het vrijkomen) van voedingsstoffen vanuit een sliblaag op de waterbodem is vaak de grootste oorzaak van problemen met waterkwaliteit. Biologisch baggeren is een duurzame oplossing voor dit probleem.

Biologisch baggeren en actief beheer

Met Effectieve Micro-organismen (EM)

Het traditioneel baggeren is vaak een eenmalige opschoning waarna de waterkwaliteit weer langzaam verslechtert tot er opnieuw gebaggerd wordt. Groot nadeel is ook het tijdelijk zuurstofloos worden van de waterpartij wat zorgt voor veel slachtoffers onder de waterfauna. Een alternatief voor het traditioneel baggeren is biologisch baggeren. Door het inbrengen van Effectieve Micro-organismen (EM), die de afbraak van voedingsstoffen optimaliseert, wordt het water weer gezond. Zo wordt de sliblaag afgebroken tot deze is verdwenen. Deze vorm van baggeren vraagt wel om actief beheer om een goede waterkwaliteit te behouden. Welke beheer-ingrepen nodig zijn, is afhankelijk van uw wensen en het gebruik van de waterpartij.

Effectieve Micro-Organismen (EM)

EM is een mengsel dat bestaat uit diverse met zuurstof levende (aerobe) en zonder zuurstof levende (anaerobe) micro-organismen. Het mengsel bevat een samenstelling van 80 stammen organismen bestaande uit foto-synthetiserende bacteriën, melkzuurbacteriën, gisten, actinomyceten en schimmels in een suikermelasse. Deze organismen zetten samen schadelijke stoffen om in nuttige stoffen. Dit stimuleert plantengroei en remt algengroei. Door toevoeging van gefermenteerde EM-kleiballen op de waterbodem zal de sliblaag afgebroken worden. De “levende” kleiballen zakken in het slib en breken daar het organisch materiaal af. Door een periodieke toevoeging van een EM-mengsel rondom een waterpartij zal de omzetting van stoffen gestimuleerd blijven.

Biologisch baggeren

Bij traditioneel baggeren wordt veelal mechanisch de sliblaag van de bodem verwijderd. Het voordeel is dat het snel een effect heeft. Nadelen zijn bereikbaarheid voor machines, de desastreuze impact op het watersysteem (zuurstofloosheid) en slib kan niet altijd volledig verwijderd worden. Bij biologisch baggeren wordt de sliblaag afgebroken door micro-organismen zoals bacteriën en schimmels. Deze zetten het organische materiaal om in bruikbare stoffen voor planten. Zo verdwijnt de sliblaag en zullen planten beter ontwikkelen, wat ook positief is voor de waterfauna.

Actief beheer

Door het gebruik van Effectieve Micro-Organismen (EM) en het beheer af te stemmen op de wensen en doelstellingen is traditioneel baggeren vaak niet meer nodig. Door de vijver actief te beheren zal de kwaliteit verbeterd worden ook voor de lange termijn. Actief beheer omvat periodiek onderhoud, het monitoring van het watersysteem en de aanwezige beplanting en visstand. Afhankelijk van de wensen/doelstellingen van de waterpartij zullen deze in gepaste vorm uitgevoerd worden.

Het onderhoud varieert van een periodieke EM-toevoeging tot frequent plantmateriaal verwijderen en het aanpassen van de inrichting. Monitoring kan visueel via aanwezige doelsoorten, maar ook uitgebreidere analyses van het water of de waterbodem kunnen worden uitgevoerd.

Onze werkwijze is opgebouwd uit vier onderdelen:

Z

Veldscan

Inventarisatie van de locatie

Z

Analyse

Data uit de veldscan wordt geanalyseerd

Z

Advies

Uw wensen worden samen met de data uit de veldscan verwerkt tot een advies en schoningsvoorstel op maat

Z

Uitvoering

Concrete uitvoering van het schoningsvoorstel middels de DWS-methode.

Een drietal zaken die daarbij van belang zijn

Z

Korte termijn beheer

Het schonen van uw watersysteem

Z

Lange termijn beheer

Evenwicht duurzaam herstellen

Z

Monitoring

Controleren van het watersysteem en adviseren over het vervolg-beheer