Kaderrichtlijn Water

Nederland is verplicht de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) uiterlijk in 2027 te behalen. Als u wilt weten wat de impact is van uw (nieuw)bouwproject op de kwaliteit van het oppervlakte water of als u wilt weten of uw oppervlakte water aan de norm voldoet, neemt u dan gerust contact met ons op.

Kaderrichtlijn Water 2027

Water is de bron van ons leven. Goede waterkwaliteit is van belang voor de mens en de natuur. Voor ons voedsel, voor ons welbevinden en voor de volgende generaties. Een goede waterkwaliteit is essentieel voor het in stand houden van de biodiversiteit. Hoe hoger de biodiversiteit is, hoe beter de natuur het water schoon kan houden. 

99% van de oppervlaktewateren (2) in Nederland voldoet niet aan de Kaderrichtlijn Water (1) gestelde norm (3) terwijl Nederland verplicht is deze doelen in 2027 te behalen..

Vanaf 2027 geldt dan ook waar een voorgenomen project of economische activiteit de kwaliteit van een beek of meer of ander water aantast, iemand het project via de rechter kan aanvechten.

 

1) Kaderrichtlijn Water (Europese richtlijnen voor de kwaliteit van Europese oppervlakte wateren)

2) Gemonitorde wateren zijn alle oppervlakte wateren in Nederland uitgezonderd overige wateren (beekjes, sloten, grachten, vijvers en andere kleine wateren in stedelijk en buitengebied)

3) Bron: Natuur & Milieu: onderzoek waterkwaliteit & biodiversiteit, 2019

Onze missie: (weer) Gezond water kunnen drinken uit sloten, beken en rivieren in Nederland.

  • Door water op slimme en ecologische wijze te beheren en concrete ondersteuning te bieden voor actief waterbeheer voorzien wij Nederland waterland van gezonde watersystemen.
  • Wij handelen altijd vanuit natuurlijke processen waarin plant, dier en mens centraal staan. Via innovatieve methoden zijn wij in staat om circulair te werken en onze werkwijzen te integreren in bestaande beheeropgaven.
  • Samen met onze partners werken wij aan het verbeteren van de waterkwaliteit en het versterken van de natuurwaarden in een betaalbaar beheersysteem.

Werk samen met ons aan schone watersystemen met een grote belevingswaarde door een samenspel van slimme innovatie, ecologisch systeemherstel en praktische beheeringrepen.