Kroos verwijderen

Kampt u met een kroosprobleem? DWS kan op korte termijn het kroos uit uw water verwijderen. Voor de langere termijn denken we mee over een duurzame en ecologisch verantwoorde oplossing voor het ‘kroosprobleem’. Deze oplossing kunnen we vervolgens in fasen voor u uitvoeren.

Hoe ontstaat kroos?

In een systeem waar het natuurlijk evenwicht in balans is, komen veel waterplanten voor. In de zomerperiode nemen de planten voedingstoffen (nutriënten) op uit het water. In een ideale situatie ontstaat er concurrentie om de nutriënten in het watersysteem. De ondergedoken waterplanten of wortelende drijfplanten zorgen er dan voor dat er onvoldoende nutriënten aanwezig zijn voor kroos- of algvorming. Maar neemt nu de voedselrijkdom toe en er dus geen tekort meer is aan nutriënten, dan verschuift de concurrentiefactor van voedsel naar licht.

De waterplanten zullen naar het wateroppervlak groeien om zoveel mogelijk licht te krijgen. Het wateroppervlak raakt hierdoor dichter begroeid en zorgt ervoor dat de onderlaag wordt beschaduwd en kan afsterven. Waterplanten zijn dan niet meer in staat om alle nutriënten uit het water op te nemen. Kroos en algen kunnen zich onder deze omstandigheden goed ontwikkelen. Zo goed zelfs dat het totale oppervlak begroeid kan raken en de ondergedoken waterplanten volledig beschaduwd raken. Hierdoor kunnen licht en zuurstof niet meer doordringen in het water.

Bij onvoldoende lichtinval stoppen alle foto synthetiserende processen waardoor alle van fotosynthese afhankelijke organismen afsterven. Onder het kroosdek vindt dan geen productie meer plaats, maar enkel nog respiratie (afbraak). Het afdekken van het wateroppervlak zorgt er ook voor dat de diffusie van zuurstof vanuit de lucht sterk wordt gereduceerd. De aanwezige zuurstof onder het kroosdek wordt gebruikt voor ademhaling van de eronder levende organismen, voornamelijk bacteriën. Hierdoor is het water onder dichte permanente kroosdekken meestal (bijna) zuurstofloos. Dit zorgt voor het afsterven van alle organisme die afhankelijk zijn van zuurstof. Deze processen leiden weer tot een verdere eutrofiëring* en weer tot een verdere uitbreiding van kroosdekken waarmee het kroosdek een stabiele toestand wordt.
________________
* We spreken over eutrofiëring als een natuurlijk watersysteem te rijk is aan voedsel

Wat is kroos?

Kroos is een verzamelnaam voor kleine (meestal kleiner dan 1 cm) drijvende planten die in korte tijd smallere watergangen volledig kunnen bedekken. Kroos treffen we vooral aan in voedselrijk (stilstaand) water zoals grachten, poelen, smallere watergangen en stedelijke vijverpartijen. Hier kan kroos het wateroppervlak volledig bedekken. Dit is minder het geval naarmate het watersysteem groter is of als er sprake is van sterke stroming. Kroos bevindt zich dan vaak alleen in de oeverzone.

Omdat kroos watergangen volledig kan bedekken en het watersysteem afsluit van licht en lucht, kan er zuurstofloosheid ontstaan. Kroos houdt van voedselrijke omstandigheden. Hoe voedselrijker het systeem is, hoe explosiever kroos kan groeien. Met het terug dringen van de eutrofiëring kan ook het kroosprobleem worden opgelost. Maar sommige watersystemen zijn zo rijk (aan voedingsstoffen) dat kroosdekken min of meer onontkoombaar zijn. Door één à twee keer per seizoen te schonen middels de DWS-methode kan toch een redelijke waterkwaliteit behaald worden. Het afgevangen kroos kan verwerkt worden middels nieuwe technieken tot meststof, veevoer of biomassa. Zo kunnen de negatieve effecten van kroos omgezet worden in een duurzame water oplossing met nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden(aquatisch, ecologisch en vanuit economisch oogpunt)

bron: STOWA 2014-14 Kennis over Kroos.

Naast het visuele aspect, kan kroos zorgen voor zuurstofloze omstandigheden, vissterfte en stankoverlast. Waar lange tijd veel kroos ligt, raakt het watermilieu uit balans. Dit is uiteindelijk van negatieve invloed op het ecologische systeem en de recreatieve waarde van de vijver/ waterpartij.

Onze werkwijze is opgebouwd uit vier onderdelen:

Z

Veldscan

Inventarisatie van de locatie

Z

Analyse

Data uit de veldscan wordt geanalyseerd

Z

Advies

Uw wensen worden samen met de data uit de veldscan verwerkt tot een advies en schoningsvoorstel op maat

Z

Uitvoering

Concrete uitvoering van het schoningsvoorstel middels de DWS-methode.

Een drietal zaken die daarbij van belang zijn

Z

Korte termijn beheer

Het schonen van uw watersysteem

Z

Lange termijn beheer

Evenwicht duurzaam herstellen

Z

Monitoring

Controleren van het watersysteem en adviseren over het vervolg-beheer

Voor

Na